អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ លោកជិន ម៉ាលីន បានលើកឡើងថា៖ ២៧ឆ្នាំនេះ កម្ពុជាអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន គោលការណ៍គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យទំនើប ដែលមានបញ្ញត្ដិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ