អ្នកជំនាញកំពូលអាមេរិក៖ «ប្រសិទ្ធភាព ៩៤.៥% នៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩របស់ Moderna ពិតជាលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យរំភើប និងនឹកស្មានមិនដល់»