អ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ៥២លាននាក់ ស្លាប់ជាង ១លាន ២៨ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជិត ៣៧លាននាក់!