អីរ៉ងនិយាយថានឹងបំពេញកិច្ចសន្យានុយក្លេអ៊ែរវិញប្រសិនបើលោកបៃដេន ដកទណ្ឌកម្មចេញពីអីរ៉ង