អាល្លឺម៉ង់ចេញមុខរិះគន់រុស្ស៊ី ជុំវិញការប្រកាសជោគជ័យ លើការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង COVID-19 លឿនពេក