អាមេរិក៖ «ប៉ូលិសទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ចាប់បានជនសង្ស័យប្រដាប់អាវុធ ដែលមានផែនការវាយប្រហារ មណ្ឌលរាប់សន្លឹកឆ្នោត»