អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ បើកទ្វារទឹកនៅទំនប់ពាមល្វា-អូរតោ ក្រោយទឹកឡើងខ្លាំងហួសពីកម្រិតរក្សាទុក ដើម្បីបញ្ជៀសការលិចលង់