អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ផ្លូវលេខ៣៧១ ត្រូវបានបើកដំណើរការចរាចរឡើងវិញហើយ នៅព្រឹកនេះ !