អភិបាលខេត្តកំពត​បានប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន CRBC ជាលើកទី២ឲ្យពន្លើនការសាងសងផ្លូវឲ្យឆាប់រហ័ស