អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្នើរឲ្យមានការអង្កេត អំពី ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្ស និងសេវាកម្មផ្លូវភេទ នាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា