អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានស្នើរឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីត១៩