អន្តរជាតិ៖ បារាំង នឹងដាក់កំហិតឲ្យពាក់ម៉ាសនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ខណៈករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ កើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យបារម្ភ