អត្រាឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទុះទ្បើងយ៉ាងគំហុកដល់ជាង១៦ម៉ឺននាក់ក្នុងពេលតែ២៤ម៉ោង!