អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សបានផលិតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយ ក្រោមប្រធានបទ EBA ក្នុងយុគ្គសម័យកូវីដ-១៩!