អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកបានលើកឡើងថា «កូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកមនុស្សអន់ជាងសត្វ ដោយការធ្វើទារុណកម្ម ប្រមាថ និងបំភិតបំភ័យ ដើម្បីទទួលបានចម្លើយសារភាព»