អង់គ្លេសប្រឈមមុខការអំពាវនាវឲ្យ «បិទប្រទេស» ដូចអាល្លឺម៉ង់ និងបារាំង ព្រោះករណីឆ្លងកូវីដ-១៩