អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្ដែងការមិនគាំទ្រ ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិក