អគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៉ីសន្យាថា នឹងរាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជា