ស្ថានទូតអាមេរិក ថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជា ដែលជួយសម្រួលវិធានការដល់មន្ដ្រីការទូតរបស់ខ្លួន អំឡុងកូវីដ១៩