សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការផ្អាកជើងហោះហើរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន មួយរយៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ