សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឈ្មោះ រ៉ុង ឈុន ដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងបំផ្លើស