សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីវិជ្ជមាន covit19 ចំនួន០១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ( ៣០-១០-២០២០ )