សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស និងសម្ព័ន្ធមិត្ដ អំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងហុងកុងឲ្យបានឆាប់រហ័ស