សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសជាផ្លូវការ អំពីពេលវេលាដែលត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថាន