សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសជាផ្លូវការពីការកាត់បន្ថយកងទ័ព ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ឲ្យមកនៅត្រឹម ៣,០០០នាក់