សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជោគជ័យ លើការធ្វើតេស្តបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលផ្លោង ICBM ចេញពីនាវាចម្បាំង ដែលជាសមត្ថភាពថ្មីមួយទៀត!