សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បារម្ភពីភាពយឺតយ៉ាវ នៃការប្រមូលផលស្រូវសែនក្រអូប ធ្វើឲ្យការនាំចេញអង្ករក្នុងខែសីហា និងខែកញ្ញាធ្លាក់ចុះ