សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំទិវាសប្ដាហ៍សហគ្រិនភាពសកលកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ «ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា»របស់សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យម នៅកម្ពុជា