សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា សិង្ហបុរី