សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចូលរួមកិច្ចប្រជំុកំពូលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការមេគង្គ ឡានឆាង លើកទី៣