សម្តេចតេជោបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ19ក្នុងថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក