សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អ្នកពាក់ព័ន្ធជាង១០០០នាក់ រង់ចាំធ្វើតេស្តរកកូវីដ លើកចុងក្រោយខណៈធ្វើតេស្តលើកទី៣អវិជ្ជមាន