សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចឲ្យសាងសង់ផ្លូវជាតិបីគម្រោងទៀតនៅខេត្ដកំពត, គម្រោងនេះជាថវិកាកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិន