សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន៧ដល់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពីវិបត្ដិជំងឺកូវីដ១៩