សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនគូសរំលេច ៥ ចំណុចក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ហិរញ្ញប្បទានរបៀបវារៈការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុងកាលៈទេសៈ កូវីដ-១៩ និងពេលខាងមុខ