សម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែន សុំការយោគយល់ពីមន្រ្ដីរាជការ និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការផ្អាកដំទ្បើងប្រាក់បៀវត្សឆ្នាំ២០២១ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់