សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម ជាស្ថាប័នឯករាជ្យត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត មិនញញើតនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធណាមួយឡើយ