សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ខ្ញុំចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា ធ្វើតាមច្បាប់មិនមែនធ្វើតាមមាត់បុគ្គលឡើយ