សភាដាណឺម៉ាក ប្រកាសផ្អាកការបោះឆ្នោត បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាជាច្រើនរូបបានឆ្លងកូវីដ-១៩