វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូរ៉ូណារបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឱសថអាមេរិក Moderna អាចជម្រុញប្រព័ន្ធភាពសុំា ទាំងក្នុងខ្លួនមនុស្សក្មេង និងចាស់ដូចៗគ្នា ដែលនេះជាលទ្ធលវិជ្ជមាន!