វៀតណាមប្រកាស(ទិញវ៉ាក់សាំងCOVID-19ពីប្រទេសរុស្ស៊ី) ខណៈខ្លួនក៏កំពុងអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងដែរ