វិញ្ញាសា៤យ៉ាង ​ក្នុងបរិបទជំងឺប្រយុទ្ធនឹងកូវីត-១៩ ស្ថិតក្នុងសណ្ដាប់ដៃ សម្ដេចតេជោ