លំហូរទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិកូវីដ១៩