លោក អូបាម៉ា៖ ការបោះឆ្នោតតែមួយលើក មិនអាចបញ្ឈប់ការបែកបាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានឡើយ