លោក ម៉ៃក៍ ប៉ុមប៉េអូ គ្រោងទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី ដើម្បីពិភាក្សាស្តីពីបញ្ហាចិន និងកូរ៉េខាងជើង