លោក ត្រាំ មិនទាន់ឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយទេ ទោះបីជាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីពេទ្យ និងត្រឡប់ទៅសេតវិមានវិញក្តី