លោក ចូ បៃដិន បានលើកឡើងថា «សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរួមដៃគ្នាជាមួយ បណ្តាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ លើលោក លើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីប្រឆាំងឥទ្ធិពលចិន»