លោកស៊ី ជីនពីង «ចិនមិនអាចអភិវឌ្ឍបានទេ បើគ្មានពិភពលោកទាំងមូល ហើយពិភពលោកក៏មិនអាចរីកចម្រើនបានដែរ បើគ្មានចិន»