លោកដូណាល់ត្រាំថាលោកគឺជាអ្នកឈ្នះប្រសិនបើគេរាប់តែសន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់