លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្ត និង មន្ទីសុខភិបាលខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់